MEVZUAT
   
 
  1. KAMU İHALE YASASI

  2. DEMİRBAŞ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMİRBAŞ YÖNETMELİĞİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü 5(1)maddesi uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki yönetmeliği yapar.

 

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Kısa İsim

VYK 25.08.04 03-04/29-1

VYK 09.12.04 04-05/8-25

1.

Bu yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Demirbaş Yönetmeliği”olarak isimlendirilir.

 

Tefsir

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe;

 

Amortisman: Aşınma, yıpranma payını anlatır. Demirbaşa yatırılan sermayenin, azar azar sermayeden eksilmesi anlamındadır.

 

Amortismanlı Kıymet: Demirbaşın kayıt kıymetinden yıpranma nedeniyle oluşan değer kaybının (amortisman) çıkarılması ile bulunan kıymettir.

 

Demirbaş: Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, belli bir zamana bağlı kalmaksızın devamlı ve uzun süre bir yerde kullanılan, kullanıldığı sürece tükenmeyip özelliklerini muhafaza eden, bir kişiden diğerine teslim edilip zimmete alınan ve sabit kıymetler kayıtlarına alınmasında yarar görülecek düzeyde kıymet taşıyan malları  anlatır.

 

Demirbaş Kayıt ve Zimmet Formu: Bir malın, Üniversite Demirbaşına kayıt edildiğine ve kullanıcısına/sorumlusuna zimmet edildiğine dair imzalanmış olan form anlamındadır.

 

Demirbaş Numarası : Demirbaşa  kayıt yapılırken Envanter Kontrol Birimi tarafından verilen numaradır.

 

Envanter: Sayım anlamındadır, hesap dönemi sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi mevcutlarının sayımını yapmayı, dökümünü çıkarmayı anlatır.

 

HEK Komisynu: Madde 25. uyarınca oluşturulan komisyonu anlatır. (Hurda – Eskimiş – Köhne)

 

Kayıt Kıymeti: Kayda alınan demirbaşa biçilen Türk Lirası (TL) cinsinden kıymeti anlatır. Diğer para birimleri ödenerek satın alınan demirbaşların döviz cinsinden kıymetleri, TL ödenerek satın alınan demirbaşların ödeme tarihindeki resmi kurdan belirlenen döviz cinsi kıymetleri de kayıt altına alınır. Döviz olarak Amerikan Doları kullanılır.

 

Odadaki Demirbaşın Zimmet Formu: Odadaki tüm demirbaşların gösterildiği ve bu demirbaşların kullanıcı ve/veya sorumlu tarafından zimmete alındığına dair imzalanmış olan form anlamındadır.

 

Rayiç Bedel: Günün koşullarına göre, çarşı fiyalarına endeksli olarak ve 25. maddeye göre oluşturulan “HEK Komisyonu” tarafından belirlenen kıymet/bedel anlamındadır.

 

Tamir Bedeli: Arızalanmış veya hasar görmüş demirbaşın tamir edilerek normal ve çalışır duruma getirilmesi için yapılanların parasal değeri anlamındandır.

 

Zimmet: Koruma, sahip çıkma, borç anlamındadır. Bir çalışanın görevi dolayısıyle; idare,  muhafaza  ve yetkisi altında bulunan malları anlatır.

 

Amaç

3.

Bu yönetmeliğin amacı, Üniversite’nin satınalma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla  temin ettiği malların  içinde demirbaş nitelikli olanların envantere kayıt, amortisman, zimmet, aktarma, kullanım, kontrol ve kayıttan silme kuralları ile demirbaş malzeme ziyanı halinde uygulanacak esasları belirlemektir.

 

 

II. BÖLÜM

KAYIT İŞLEMLERİ

Demirbaş Numarası Verilmesi

4.

Üniversiteye; satınalma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla temin edinilen demirbaşa, Üniversitenin Satınalma ve Envanter Müdürlüğü Envanter Kontrol Birimi tarafından demirbaş numarası verilir.

 

Kullanılış biçimleri ve yapıları nedeniyle üzerlerine etiket ve numara konulamayanlar dışında kalan tüm demirbaş malzemelerin üzerine, görünür biçimde ve silinmeyecek tarzda, demirbaşın kurum malı olduğunu belirten, demirbaş numarasını yazılır veya etiket konulur.

 

 

 

Demirbaş Özelliklerinin belirtilerek Kaydı

5.

Numara verilen demirbaş, temel ayırt edici özellikleri: (marka, model, boyutlar, imal edildiği malzeme vb.) belirtilerek, Üniversitenin Satınalma ve Envanter Müdürlüğü Envanter Kontrol Birimi tarafından kayıt edilir.

 

 

 

Kayıtlara Esas Alınan  kıymet

6.

Satınalma, kendi bünyesinde üretme veya hibe yoluyla temin edilen demirbaşın kayıtlarında “Kayıt kıymeti” maliyet miktarı üzerinden yapılır.  İç piyasadan satınalma  veya ithalat  yoluyla edinilen demirbaşın kayıtlarında esas alınan bedel maliyet miktarı olup, eğer K.D.V. ödenmiş ise maliyet miktarı K.D.V. tutarı indirildikten  sonra kalan net miktar esas bedeldir.  Bağış yoluyla edinilen demirbaşın kayıtlarında esas alınan bedel ise, satın alınması halinde ödenmesi gereken bedeldir. Kendi bünyemizde üreterek edinilmiş demirbaşlarda ise üretim maliyeti kayıt bedelidir.

 

 

 

Para Birimi

7.

Demirbaş kayıt kıymeti ve amortismalı kıymeti “Türk Lirası Para Birimi” (TL) esasında ve ayrıca “Döviz” cinsinden gösterilir.

 

 

 

 

8.

Demirbaşın kaydıyla birlikte, talep sahibi ve kullanıcı birime zimmet edildiğine ilişkin “Demirbaş Kayıt ve Zimmet Belgesi” Üniversitenin Mali İşler Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

III. BÖLÜM

AMORTİSMAN İŞLEMLERİ

Kıymet Yitimi ve Kullanım Süreleri

 

 

         

9.

(1) Üniversiteye kayıt edilmiş demirbaş malzemelerin yıpranma nedeniyle oluşan değer kayıpları hesaba katılmak suretiyle kıymetleri  “amortismanlı kıymet” olarak gösterilir. Demirbaşların yıpranma payları, kayıtlara alınan kıymet bedelleri üzerinden ve ilgili demirbaşın faydalı/ekonomik ömrü esas alınarak belirlenir. Demirbaşın yıpranma payı nispeti, 25. madde uyarınca oluşturulan “HEK Komisyonu” tarafından, ilgili demirbaşın kaydı esnasında ve %3 ile %20 arasında olacak şekilde belirlenir.

(2) Amortismanlı kıymeti, “sıfır” olan ve kullanılmaya devam edilen demirbaşların amortismanlı kıymeti, “sıfır” olarak envanter kayıtlarında yeralır.

(3) Henüz ömrünü tamamlamamış ancak envanter kayıtlarından silinmesi gereken demirbaşın net kıymetin tamamına amortisman uygulanır.

 

 

 

Ekleme ve Tadilat Yoluyla Kıymet Artımı

10.

Demirbaşa modüler ekleme veya niteliğini ve dolayısıyla değerini artıracak şekilde tadilat yapılması halinde, yapılan harcama tutarı, demirbaşın amortismanlı kıymetine eklenir. Aynı şekilde, demirbaşın son haline göre tarifi düzeltilir.

 


IV. BÖLÜM

ZIMMET İŞLEMLERİ

Demirbaşın Birim Amirlerine Zimmeti

11.

(1)    Üniversiteye kayıt edilen demirbaş malzemenin talep sahibi ve kullanıcı birime zimmet işlemi 10 iş günü içinde  Satınalma ve Envanter Müdürlüğü’ne bağlı Envanter Kontrol Birimi tarafından yapılır. Talep sahibi ve kullanıcı birim adına zimmeti Birim Amiri alır. 

(2)    Akademik Birimlerde zimmet birim adına Fakülte/Yüksek Okul/Okul İdare Amiri, Yönetsel hizmet birimlerinde ise, Müdür/Şube Amiri/Birim Sorumlusu  tarafından alınır.

 

 

 

Demirbaşın Kullanıcı veya Sorumlu Personele Zimmeti

12.

(1)    Birim Amiri, birim adına zimmet alınan demirbaşı, demirbaşı kullanacak ve/veya sorumluğunu alacak personele zimmetler.

(2)    Demirbaşı zimmet alan personel, demirbaşın bulunacağı mekanda yer alan tüm demirbaşların listelendiği “Odadaki Demirbaşın Zimmet Formu” nun bir kopyasını demirbaşın bulunacağı mekanda görünen bir yere asar.

 

 

 

V. BÖLÜM

AKTARMA İŞLEMLERİ

Aynı Birim İçinde Yer Değiştirme Onayı

13.

(1)    Bir  Birimde  kayıtlı  bulunan  demirbaşın yeri, aynı birim içinde olması koşuluyla, Birim  Başkanının (Dekan,  Bölüm Başkanı, Okul Müdürü, Yönetsel Hizmet Birimi Müdürü/Amiri/Sorumlusu) onayı ile  değiştirilebilir.

(2)    Akademik Birim Başkanları (Dekan,  Bölüm Başkanı, Okul Müdürü), demirbaşın aynı Birim içinde yer değişimi için İdare Amirlerini yetkilendirebilirler.

 

 

 

Bir Birimden Diğerine Aktarma Onayı

14.

(1)    Demirbaşın bir birimden başka bir birime aktarılarak devredilmesi Satınalma ve Envanter Müdürlüğü Envanter Kontrol Birimi tarafından  her iki Birim Başkanının rıza ve imzası ile gerçekleştirilebilir.

(2)    Kayıt kıymeti 10 aylık asgari ücret tutarını aşan demirbaş malzemenin aktarılması, Rektörlük Onayı ile yapılır.

 

 

 

Aktarma İşlemleri

15.

Aktarma işlemi,

(1)    Akademik Birimlerde, İdare Amirleri/ Memurları,

(2)    Envanter Bilgisayar Programını sınırlı kullanma yetkisi verilmiş Yönetsel Hizmet Birimlerinde, Müdür/Şube/Sorumlusu veya Müdürün yetkilendirdiği kişiler,

(3)    Diğer birimlerde ise, bildirilmesi halinde, Satınalma ve Envanter Kontrol  Müdürlüğü Envanter Kontrol Birimi,

 tarafından yapılır.

 

 

 

 

 

 

VI. BÖLÜM

DEMİRBAŞ  KULLANIM ESASLARI

Demirbaş Kullanımı

16.

(1)    Demirbaşlar, amacına ve usulüne uygun olarak  kullanılmalıdırlar.

(2)    Kişilere zimmetli olan envantere kayıtlı cihaz, makine, alet, mefruşat, ulaşım veya iş aracı vb. demirbaşlar, belirlenmiş alan ve amacı dışında kişisel maksatlarla ve/veya çıkar sağlamak amacıyla kullanılamaz, bir başkasına kullandırılamaz ve yetkili makamın onayı olmadan bir başkasına devredilemezler.

 

 

 

Demirbaşı Kayıtlı Bulunduğu Yerden Dışarıya Çıkarma Yetkisi

17.

Kayıtlı demirbaş malzemeler, Rektörlük onayı olmaksızın kayıtlı bulundukları yerlerden başka yerlere geçici süreler için aktarılarak kullanılamazlar. Ancak gerçekleştirilmesi Rektörlükçe onaylanmış sosyal kültürel, bilimsel vb. Etkinlikler için kullanılacak demirbaşlar  kayıtlı bulundukları yer dışına Birim Başkanlarının onayı ile çıkarılabilirler.

 

Demirbaşlar, tamir-bakım, eğitim ve benzeri işleri  yapmak amacıyla kayıtlı bulundukları yer dışına Birim Başkanlarının onayı ile çıkarılabilirler.

 

 

 

Demirbaşın Kayıtlı Bulunduğu Yerden Dışarıya Çıkarılma ve İade Şekli

18.

(1)    Kayıtlı bulundukları yer dışına geçici olarak çıkarılacak demirbaş, teslim tutanağı ile imza karşılığında sorumlusu tarafından demirbaşı alacak olanlara teslim edilir.

(2)    Kayıtlı bulundukları yer dışına geçici olarak çıkarılmış demirbaşın iade işlemi, mevcut teslim tutanağı kullanılarak iade edildiğine dair imzalanması şeklinde veya yeni bir teslim tutanağı düzenlenerek gerçekleştirilir.

 

 

 

Teslim Alınan Demirbaşın Sorumluluğu

19.

Kayıtlı bulunduğu yerin dışına geçici olarak çıkarılması amacıyla demirbaşı teslim alan kişi/kişiler, teslim aldıkları demirbaşı iade edinceye kadar bu demirbaştan sorumludurlar ve bu demirbaşı teslim aldıkları hal ve durumda iade etmek için gerekli özen ve dikkati gösterirler. Bu kişiler, söz konusu demirbaşı belirlenmiş alan ve amacı dışında kişisel maksatlarla ve/veya çıkar sağlamak amacıyla kullanamaz, bir başkasına kullandıramaz ve yetkili makamın onayı olmadan bir başkasına devredemezler.

 

 

 

Teslim Alınan Demirbaşın Hasar Görmesi veya Kaybolması

20.

Kayıtlı bulunduğu yerin dışına geçici olarak çıkarılan demirbaşın hasar görmesi veya kaybolması durumunda, demirbaşı teslim alan kişiler Üniversitenin uğradığı zarar ziyanı, kusurlu bulundukları oranda ve VIII. Bölümde yer alan esaslar çerçevesinde, tazmin etmek mecburiyetindedir.

 

 

 

VII. BÖLÜM

ENVANTER  İŞLEMLERİ

Envanter Raporları

21.

(1)    Her mali yılın son ayı içinde, Rektörlük’çe belirlenecek esaslar çerçevesinde, Üniversite Birimleri tarafından envanter işlemi yapılarak Envanter  Sonuç Raporu Rektörlüğe gönderilir. Raporun bir kopyası ise Satınalma ve Envanter Kontrol  Müdürlüğü’ne verilir. Satınalma ve Envanter Kontrol  Müdürlüğü’ne gelen raporları Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü  derleyerek genel durumu bildiren raporunu Rektörlüğe sunar.

 

(2)    Envanter Kontrol Birimi tarafından belli aralıklarla ve envanter kayıtları esasında yapılan Demirbaş kontrolu sonucu, bir rapor şeklinde Rektörlüğe gönderilir. Üniversite Birimleri, demirbaş kontrolunun yapılması için Envanter Kontrol Birimine gerekli ortamı sağlar.

 

 

VIII. BÖLÜM

DEMİRBAŞIN ZARARA UĞRAMASI VEYA KAYBI  HALİNDE UYGULANACAK  ESASLAR

Zimmet  sorumluluğu ve

Zarara uğraması veya kayıp  Soruşturması

22.

(1)    Zimmete alınan demirbaşın önemli bir ihmal veya kasıt nedeniyle kaybolması veya zarara uğraması halinde, meydana gelen zarardan zimmet alanlar sorumludur.

(2)    Rektürlüğe iletilen Envanter Kontrol raporlarının incelenmesi veya doğrudan bildirim sonucunda belirlenen demirbaş ziyanı hallerinde  araştırma, inceleme ve teftiş işlemleri ile gerekli zarar-ziyan soruşturması, İç Murakıplık tarafından sonuçlandırılarak Rektörlüğe iletilir.

Murakıp’lık, soruşturmayı 15 gün içinde tamamlayarak raporunu Rektörlüğe iletir. Rektörlüğün onayı ile bu süre 30 gün uzatılabilir.

Rektörlüğün uygun görmesi halinde, Disiplin Yönetmelikleri        gereğince disiplin işlemi başlatılır.

 

 

 

Demirbaşın Zarara Uğraması veya Kaybının  Tazmin Edilmesi

 

 

 

23.

(1)    Yapılan soruşturma sonucunda Rektörlük veya Üniversite Yönetim Kurulunun vereceği karar ile demirbaşın zarara uğramasında veya kaybında kusuru bulunanlar, Üniversitenin uğradığı zarar ziyanı tazmin etmek mecburiyetindedir.

(2)    Kaybolan demirbaşın, “Rayiç Bedeli” veya “Amortismanlı Kıymet Bedeli” veya “Yenisinin (veya Eşdeğerinin) Temin Bedeli”; hasar görmüş demirbaşlarda, “tamir bedeli”, “tazmin bedeli” olarak ve 25. madde uyarınca oluşturulan “HEK Komisyonu” tarafından belirlenir. Bu komisyon, uygun gördüğü hal ve durumlarda, tazmin bedelini, kullanım kayıplarını da dikkate alarak artırabilir.

(3)    Kaybolan veya hasar gören demirbaşın, kaybolmasında veya hasar görmesinde kusuru bulunan kişi/kişilerden, tazmin bedeli ve tazmin şekli, demirbaşın kayıt kıymetinin 5 asgari ücret tutarı eşdeğerine kadar olanlar için Rektörlükçe, daha yüksek olanlar için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından, takdir hakkı da kullanılmak suretiyle belirlenir.

 

Tamir/Tazmin Bedelinin Tahsili

24.

(1)    Kaybolan veya hasar gören demirbaşı tazmin etmekle yükümlenen kişi/kişiler öngörülen Tamir/tazmin bedelini, Rektörlük ve/veya Üniversite Yönetim Kurulu kararından sonra ve belirlenen süre içerisinde Üniversiteye öder.

(2)    Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişi/kişilerin Üniversite personeli olması halinde, tazmin bedeli personelin maaşından kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. Aylık kesinti miktarı personelin net maaşının %25’inden daha fazla olamaz.

(3)    Demirbaşın tazmin bedelinin 5 aylık  asgari ücret tutarından daha çok olduğu hallerde ödeme yöntemi ve süresi Üniversite Yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

(4)    Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişi/kişilerin Üniversite Rektörlüğü veya Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tazmin bedelini ödememesi halinde idare mahkemeye başvurur.

(5)    Demirbaşı tazmin etmekle yükümlü olan kişinin/kişilerin ödemesi öngörülen tazmin bedelinin tamamını ödemeden Üniversite’den ayrılmaları halinde, ödenmeyen tazmin bedeli kısmı ilgili kişinin/kişilerin, varsa Üniversite’den olan alacaklarından kesinti yapılarak tahsil edilir, aksi hallerde idare alacağını mahkeme yolu ile tazmin etme yoluna gider.

 

 

 

 

IX. BÖLÜM

HEK KOMISYONU OLUŞUMU VE KAYITTAN SİLME İŞLEMİ

HEK Komisyonunun oluşumu

 

 

25.

Demirbaş malzemelerin tazmine esas bedellerinin belirlenmesinde, amostisman yıpranma nispetleri takdirinde ve kayıttan silme işlemlerinde karar almak üzere HEK Komisyonu kurulur. Bu Komisyon Üniversite Genel Sekreteri’nin Başkanlığında, Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürü, Mali İşler Müdürü, Proje İşleri Müdürü, Kontrol Müdürü ve Demirbaşın zimmetinde bulunduğu bölüm başkanından oluşur.

 

HEK Komisyonu demirbaş ile ilgili bölüm/birim başkanının da aralarında olacağı en az dört üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluk oyu ile karar alır.

 

Demirbaş Kaydından Silme

26.

 

 

 

 

Teknolojik olarak kullanma imkanı kalmayan, ekonomik ömrünü yitirmiş, kullanılmayacak derecede yıpranmış veya tamir edilmeyecek durumda olan, kaybolan veya çalınan demirbaşlar,

(1) kayıt bedeli 5 asgari ücret tutarına kadar olanlar HEK Komisyonu kararı ve Rektörlük onayı ile;

(2) kayıt bedeli 5 asgari ücret tutarından daha çok olan demirbaşlar HEK Komisyonu kararı ve Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile;

envanter kaydından silinir.

 

Kayıttan Silinen Demirbaştan Yararlanma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYK 09.12.04 04-05/8-25

27.

(1)    Demirbaş kaydından silinen demirbaşın herhangi bir aksamı demirbaş üzerinden alınarak Üniversite’de değerlendirilebilir veya demirbaş tümüyle yedek parça olarak veya başka bir amaçla değerlendirilmek üzere Üniversitenin herhangi bir birimine teslim edilebilir.

(2)    Demirbaş kaydından silinen demirbaş, Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı alınarak, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi aracılığı ile Devlet Kurumlarına veya diğer dernek ve sivil toplum örgütlerine verilir.

(3)    Demirbaş kaydından silinen herhangi bir demirbaş, Üniversite içinde değerlendirilemediği ve ekonomik değerinin bulunduğu hallerde, HEK komisyonunun kararı ile ve Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile işbirliği içerisinde satışa arzedilir. Satışa taban fiyat teşkil edecek olan keşif bedeli, rayiç bedelden az olmamak kaydı ile,  HEK komisyonu tarafından belirlenir.

(a)    Keşif bedeli bir asgari ücret tutarı eşdeğerine kadar olan her kalem demirbaş, Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü tarafından, Rektörlük onayı alınarak, satılır.

(b)    Keşif bedeli bir asgari ücret tutarı eşdeğerinden çok olanlar ise Satınalma ve İhale Komisyonu  kararı ve Rektörlük onayı ile yine Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü tarafından satılır.

(c)    Satışa çıkarılan demirbaş(lar) satılamadığı takdirde, önceden belirlenmiş satış bedeli, madde 26’da öngörülen yetkili makamın onayı ile %50’ye kadar indirilerek ikinci kez satışa çıkarılır.

 

(d)    İkinci kez satışa çıkarılıp da satılamayan demirbaş(lar), madde 26’da öngörülen yetkili makamın onayı ile son satış bedeli %90’a kadar indirilerek üçüncü kez satışa çıkarılır.  Üçüncü kez satışa çıkarılan demirbaş(lar)ın satılamaması durumunda madde 27(4) uygulanır.

Satıştan elde edilen miktar Üniversiteye gelir kaydedilir. Satışta izlenecek yöntem Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nce belirlenir.

(4)    Üniversite içinde değerlendirilemeyen ve/veya değersiz olduğu için satılamayan kayıttan silinmiş demirbaşlar, kayıttan silme işlemine onay veren makamın izni ile, atılır veya imha edilir.

(5)    Yukarıda belirtilen işlemlere ait tutanaklar kayıttan düşme dosyasına dahil edilir.

 

 

X. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Demirbaş işlemlerinde form kullanımı

28.

Demirbaş malzemenin Kayıt, Zimmet, Aktarma ve Kayıttan Silme işlemlerinde Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan formlar kullanılır.

 

 

 

Yürürlülük

29.

Bu Yönetmelik, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

Yürütme

30.

Bu Yönetmeliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde

VYK 09.12.04 04-05/8-25

31.

İş bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, demirbaş(lar)ın kayıttan silinme işlemi, Rektörlüğün 12.11.1993 tarih ve 250/605/882-20 sayılı yazısı doğrultusunda işleme tabi tutulmasına, başka bir deyişle HEK Komisyonu kararı ve Rektörlük onayı ile uygulanmasına rağmen kayıttan silme işlemleri tamamlanamamış demirbaş(lar)a, bu Yönetmeliğin 26. maddesi çerçevesinde işlem yapılır.