MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TARiHÇESİ

 
     
 

1979 yılında fiilen öğretime başlayan ve 20 Mayıs 1981 tarhinde Kıbrıs Federe Meclisi’nin yaptığı 18/1981 sayılı yasaya kavuşan Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, Satınlma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nün görev alanına giren işler, Malzeme ve Ayniyat Saymanı tarafından üstlenilmiş ve yürütülmüştür. Yasanın yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren hizmet kadrolarını oluşturmaya başlayan Enstitüde ilk malzeme ve Ayniyat Saymanı Coşkun Tokyay’dır. Coşkun Tokyay’ın 15.10.1985 tarihinde göreve başlamasından önce Malzeme ve Ayniyat Saymanının görev ve yetki alanına giren işler Bilgisayar operatörü Rifat Atun tarafından yürütülmüştür. 11.06.1986 tarihli Resmi Gazetete yayınlanan 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş yasası ile Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1986-87 Akademik yılına Üniversite olarak başlamıştır. Kuruluş yasasına dayanarak 19 Aralık 1987 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğüne göre Müdürlüğümüzce yürütülen görevleri yürütmek için Komptrolörlük Birimi kurulmuştur. Komptrolörlük Birimi, Satınalma, depolama, dağıtım ve envanter işlerinin yanısıra Üniversitedeki araç gereç ve malzeme ile ilgili taşıma, yerleştirme, temizlik, bakım-onarım, aydınlatma, ısıtma, sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü görevlerini de yerine getirmiştir. Hızla gelişen Üniversitemizde gelişmelere paralel olarak yapılan düzenlemelerle 5 Nisan 1989 tarihinde Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğünde yapılan değiiklikle Müdürlüğümüzün ismi ve görev tanımı şimdiki haline getirilmiştir. Birim sorumluluğunda olan diğer görevlerin yürütülmesi için yeni hizmet birimleri kurulmuştur. Tüzükte 12 Mayıs 1999 yılında yapılan değişiklikle Müdürlük sorumluluğunda olan üç temel görevi yürütmek için alt birimler oluşturulmuştur. Buna göre, Satınalma Şubesi, Envanter Kontrol Birimi ve depolama ve depodan dağıtım işlemlerini yürütmek için Stok Dağıtım Birimi ihdas edilmiştir. 1986 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi kurulurken personel sayısı 1 olan Müdürlüğümüzde şu anda toplam çalışan sayısı 16’dır. Birimde, Satınalma Şube Amiri olarak Taşkın Fidaner, Envanter Kontrol Birim Solumlusu olarak Ozan Özalp, Stok Dağıtım Birim Sorumlusu olarak Kazım Akkartal ve Müdür olarak Gülbahar Özkan görev yapmaktadır.